Promocja nowej książki o biskupie

Nakładem wydawnictwa naukowego Scholar ukazała się bogato ilustrowana książka "Juliusz Bursche – myśli, działalność i dziedzictwo" pod redakcją dr Aleksandra Łupienki. Fragment ze wstępu:
Monografia zbiera teksty Juliusza Burschego, prezentuje recepcję jego myśli od czasów rozbiorowych, a także współczesne badania i interpretacje. Jest to tom wieloautorski, przybliżający sylwetkę biskupa oraz jego dziedzictwo, w tym pośmiertne docenienie jego działalności i dorobku intelektualnego. Wybory, jakich dokonywał, miały ogromne znaczenie dla dużej społeczności obywateli Polski międzywojennej, wzbudzały więc ogromne emocje, a także krytykę długo po ostatniej wojnie. Dowody jednoznacznej aprobaty i docenienia ze strony państw polskiego i niemieckiego przyszły wiele lat po jego śmierci, a książka ta jest także ich zapisem.
Poniżej prezentujemy dwie recenzje: 
Dzieje rodziny Bursche są emanacją dziewiętnastowiecznych losów polskich ewangelików na terenie zaboru rosyjskiego. Byli oni częścią większej zbiorowości protestanckiej na tych ziemiach, składającej się z potomków starej szlachty różnowierczej z XVI wieku, emigrantów z krajów niemieckich, przybyszy z Mazur, osiedlających się na Suwalszczyźnie i północnym Mazowszu, autochtonicznej ludności polskiej zamieszkującej ziemię wieluńską czy polskojęzycznych „olędrów” zamieszkujących nabrzeża Bugu. (…) Z grona kolonistów niemieckich ulegających wpływom polskiej kultury i polonizujących się pochodził bohater niniejszej książki. (…)

Jest to niewątpliwie książka przedstawiająca postać Burschego bez patosu i starająca się zebrać cały dotychczas znany dorobek na jego temat. Wnosi także nowe ustalenia, dotyczące zwłaszcza ostatnich lat jego życia.
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, UMK
Zawarty w książce różnorodny materiał tworzy interesującą mozaikę, uzupełniającą obraz biskupa Burschego i jego rodziny, jaki wyłania się z dotychczas dostępnych publikacji. Fakt, że w mozaice tej obok tekstów naukowych znalazły się teksty wspomnieniowe, odwołujące się do pamięci rodzinnej czy wręcz relacje o dziennikarskim charakterze, przydaje jej wartości.
dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT

Pierwsze spotkanie promujące publikację odbyło się w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego w piątek 13 października br. Promocja rozpoczęła się od wystąpień współautorów książki, dr Aleksandra Łupienko, prof. Juliusza Gardawskiego oraz Stefana Gardawskiego. 

Juliusz Gardawski omówił losy Juliusza Burschego i rodzinny kontekst jego wyboru jako duchownego luterańskiego, który dokonał konwersji narodowościowej ku polskości, nie zrywając więzi ze środowiskiem niemieckich luteran, w którym wyrósł i któremu służył na równi ze środowiskiem luteran polskiej identyfikacji narodowej. W referacie były przedstawione wartości które kształtowały Burschego i jakim był wierny przez całe życie z podkreśleniem roli, jaka odegrały studia na uniwersytecie w Dorpacie. W czasach nauki Juliusz Bursche i grono jego kolegów, studentów teologii, interesowali się historią polskiej reformacji z XVI i XVII wieku, dorobkiem Ostrorogów, Modrzewskich, Rejów, Kochanowskich i Łaskich. To przywiązanie do polskiego protestantyzmu było bliskie Juliuszowi Burschemu przez całe życie, aż do śmierci z rąk nazistów w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. 

Prowadzący spotkanie na UW, Aleksander Łupienko, przedstawił idee które były bliskie biskupowi Burschemu oraz takie z jakimi się konfrontował. Ponadto poruszał kwestie związane z pamięcią o dziedzictwie biskupa. 

Stefan Gardawski opowiedział o losach syna biskupa, Stefana Burschego, inżyniera mechanika który osiedlił się ze swoją rodziną w Pabianicach przy ul. Grobelnej 6. Kilka lat temu podczas remontu budynku odkryto zbiór negatywów i rzeczy osobistych należących do Stefana. Historia odnalezienia pamiątek rodzinnych posłużyła jako pretekst do większej opowieści o rodzinie i jej prywatnym obliczu. Tłem dla opowieści był pokaz fotografii z odnalezionego archiwum syna biskupa. 

W części otwartej głos zabrali m.in. prof. Bogumił Linde oraz prof. Aleksander Bursche. 

Książka "Juliusz Bursche – myśli, działalność i dziedzictwo" dostępna jest w sprzedaży internetowej na stronie wydawnictwa Scholar. 

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego oraz spółce Solum Verbum Sp z o.o.

Fot. Michał Łupienko 

IMG-20231014-WA00041jpg
Od lewej: Stefan Gardawski, prof. Juliusz Gardawski oraz dr Aleksander Łupienko


IMG-20231014-WA00021jpg

IMG-20231014-WA0003jpg

IMG-20231014-WA00011jpg

IMG-20231014-WA00071jpg
prof. Juliusz Gardawski 


IMG-20231014-WA00081jpg
prof. Bogusław Linde


IMG-20231014-WA00091jpg
prof. Aleksander Bursche 

plakat2jpg